Adatkezelési Tájékoztató

AteDin BT
Érvényes 2018. május 25-től.

Adatkezelő adatai:

  • Cégnév: Atedin Bt (a továbbiakban: Adatkezelő)
  • Székhely: 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 11.
  • Cégjegyzékszám: Cg.01-06-761918
  • Adószám: 21878129-2-43

Az Adatkezelési Szabályzat tekintetében az alábbi jogszabályok az mértékadók:

2016/679/EU rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetébe történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, egyidejűleg a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az infószabadságról
évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről;
évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről
évi C. törvény – a számvitelről

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot betartja, de fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Szabályzatot megváltoztassa, amelynek megfelelő módon történő közzétételére is kötelezettséget vállal.

Az Adatkezelési Szabályzatban alkalmazott fogalmak meghatározásai:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, a vallásos, vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti, szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, illetve az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása, annak megkülönböztetése céljából.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése, vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatkezelés célja:

Az AteDin BT informatikai szolgáltatásaival - Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, világháló szolgáltatás - kapcsolatos ajánlatainak megküldése.
A fenti Informatikai szolgáltatással kapcsolatos üzleti kapcsolat fenntartása, szerződések teljesítése (megrendelések feldolgozása, egyeztetés, tájékoztatás a változásokról, levelezés, számlaküldés)
Tájékoztatás az AteDin BT CMS rendszer fejlesztéseiről.
Tájékoztatás az AteDin BT egyéb fejlesztéseiről.

Adatkezelési alapok:

Az Adatkezelő tevékenysége során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen, vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. A személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, a jogának gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag akkor továbbít a különböző adatkezelési (belföldi vagy harmadik országbeli) helyekre, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy a törvény azt megengedi, és az adatkezelés minden egyéb feltétele a személyes adatra nézve teljesül és ott az átadott adatok kezelése és feldolgozása megfelelően biztosított, annak védelmével együtt.

Domain nevek esetében a Felhasználó(igénylő) hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató, mint regisztrátor a Felhasználó, mint domain-igénylő részére történő, bármely felsőszintű domain (pl: .net., org, .eu …stb) vagy közdomain (pl: .hu) regisztrációja során az igénylőlapon, vagy bármely egyéb, a regisztráció során használt formanyomtatványon közölt személyes adatokat hazai vagy külföldi Nyilvántartó számára továbbítsa a Domain Regisztrációs Szabályzatban (DRSZ) előirtak szerint.

Nyilvántartók:

ISZT Nonprofit Kft. Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.,
VZW European Registry For Internet Domains („EURid”) Cím: Park Station, Woluwelaan 150, B-1831 Diegem, Belgium)
VeriSign, Inc. (120 61 Bluemont Way Reston, VA 20190, USA)
Public Interest Registry, (1775 Wiehle Ave #100, Reston, VA 20190, USA)
Iron Mountain Intellectual Property Manage ment, Inc. 9210 Sky Park Court, Suite 220 San Diego, CA 92123 USA
EuroDNS S.A. (21, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg)
BRS Media Inc. (55 New Montgomery St. Ste 622, San Francisco CA 94105-3432 USA)
Namecheap, Inc. (4600 East Washington Street Suite 305. Phoenix, USA)
Arsys Internet S.L.U. (Chile nº 54, 26007, Logroño (La Rioja), Spain)
GoDaddy Operating Company, LLC (14455 North Hayden Road # 219 Scottsdale, AZ 85260 USA)
Moniker Online Services, LLC. (20 Southwest 27thAvenue Suite 201 Popano Beach, Florida 33069)
ACTIVE 24, s.r.o. (Sokolovská 394/17, Praha 8, ,18600, CZ)
Webglobe – Yegon, s.r.o. (Stara Prievozska 2, 82109 Bratislava, SK)
A Domain Name System (DNS) szolgáltatása esetén a DNS zónák rekordjai az egész világon elérhetők. Kérésre az AteDin BT. oda továbbítja a kért rekord adatokat, ahonnan a kérés érkezett, tekintet nélkül, hogy az milyen országból érkezett. Az AteDin BT. nyomatékosan javasolja szolgáltatásai igénybe vevőinek, hogy DNS zónákba személyes adatokat ne helyezzenek el.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját, feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja, a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárult adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A kezelt személyes adatok és rögzítésük

AteDin BT az ASZF hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli:

  • vezeték és keresztnév
  • számlázási cím
  • postai cím
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • adószám

Az Elektronikus levelek tekintetében és webtárhelyen elhelyezett adatok tekintetében a AteDin BT. nem adatkezelő!

A személyes adatok rögzítése, módosítása és törlése, az adatkezelés időtartama, az érintettek jogai:

A rögzítés alapfeltétele, hogy az Adatkezelő az érintett részére az adatkezelés alapjául szolgáló jelen Adatkezelési Szabályzat megismerését lehetővé tette, és amelyet az érintett el is ismer.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat kizárólag az ASZF-ben meghatározott célokra használja fel. Személyes adatokat harmadik személynek, vagy a hatóságok számára kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén adja ki, kivéve, ha a törvény ettől eltérően rendelkezik.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a személyes adatokat tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá. Az Adatkezelő a tőle elvárható gondossággal óvja az Érintettek által a szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó károkért.

Az Adatkezelő a fentiekben leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem felelős a személyes adatok harmadik félhez kerülésében előre nem látható okok, szándékos rongálás, illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb. esetében. Ilyen esetekben Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.

Az érintett az e-mail címének és telefonszámának megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott kapcsolatokon kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az Adatkezelő nem köteles ellenőrizni, hogy az így megadott e-mail cím és telefonszám valóban az azt megadó személyhez tartozik.

Az adatkezelés időtartamán belül az érintettet megilleti tájékoztatáshoz, az adatok helyesbítéséhez, az adatok törléséhez, az adatok zárolásához és a tiltakozás való jog.

Az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának írásbeli visszavonásáig illetve a törvényben meghatározott egyéb időpontig tart.

Az Érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. Valamint kérheti azt is, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat közvetlenül továbbítsa az új szolgáltatónak, ha ez technikailag megvalósítható.

A kiállított számlákat, az Adatkezelő, az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig őrizi meg. Amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását az érintett visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az érintett bármikor kérhet felvilágosítást az Adatkezelő által kezelt adatairól, az adatrögzítés időpontjáról, a kezelt adatok köréről, és a rögzítés módjáról.

Az érintett bármikor indokolás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti adatainak módosítását, továbbá azoknak az Adatkezelő adatbázisából való törlését az alábbi elérhetőségen:

Az adatkezelő megnevezése: Atedin Bt
Az adatkezelő levelezési címe: 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 11.
Az adatkezelő e-mail címe: info@atedin.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 70 366 2073

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást köteles adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról is, hogy az adatok rögzítése óta kik és milyen célból kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 20 napon belül köteles írásban ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő vagy időközben módosult személyes adatot az érintett jelzése alapján az Adatkezelő köteles helyesbíteni. A helyesbítésről az Adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Személyes adatot az Adatkezelő törli, ha a kezelése jogellenes, vagy az érintett azt kéri, az hiányos, vagy téves. Illetve ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, vagy azt a bíróság, vagy azt az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az érintett jogosult tiltakozni személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelő, vagy valamely adatátvevő jogának, vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat panasszal, amelynek adatai:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06 – 1 – 391-1400
Fax: 06 – 1- 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatfeldolgozás folyamatában gondoskodik az adatok biztonságáról, minden tőle telhető olyan szervezési és technikai intézkedést megtesz, amelyek az adatok biztonságos tárolásához szükségesek. Az adatokat megfelelő technikai eszközzel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, jogosulatlan továbbítás, a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, a törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlenszerű megsemmisülés és sérülés, és az ebből következő hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében.

Az adatkezelő a tőle elvárható gondossággal óvja az érintettek által a szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó károkért.

Adatvédelmi incidens

Az Adatkezelő nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről, annak kezelhetősége, ellenőrizhetősége, valamint az érintett tájékoztatása céljából.

A vezetett nyilvántartásnak tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az incidens időpontját, közvetett és közvetlen hatásait, valamint az elhárítására megtett intézkedéseket.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő erről tájékoztatást ad.

Az Adatkezelő incidens észlelése esetén 72 órán belül köteles bejelentést tenni az incidens tényéről a felügyelő hatóság felé, kivéve, ha az adatvédelmi incidens körülményei miatt az valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira nézve.

Google profil

Az Adatkezelő egyes honlapjain alkalmazhatja a Google, Inc. által alkalmazott Google Analytics alkalmazást, illetve szolgáltatást.

Google Analytics: Az Adatkezelő Weboldalainak látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics Hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bővebben: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

ATEDIN CMS

© All rights reserved ATEDIN 2004-2018