Általános SZerződési Feltételek

1. Az ÁSZF tárgya és hatálya

1.1 Szolgáltató neve és címe: AteDin Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, (székhelye: 1129 Budapest Kiss János altábornagy utca 11.), továbbiakban AteDin Bt.. Elérhetőségei: a Megbízott Honlapján (www.atedin.hu) meghatározott mobiltelefonszámon és vezetékes telefonfaxszámon, vagy e-mailban
1.2 AteDin Bt-vel kötött egyszeri, vagy folyamatos megbízási illetve szolgáltatási szerződések
1.3 AteDin Bt Szolgáltató jogosult az általános feltételeket egyoldalúan módosítani. Ez esetben a módosítást legalább 30 nappal annak hatályba lépése előtt köteles közzé tenni honlapján. Ha ez idő alatt Megrendelő részéről kifogás nem érkezik, a Megrendelő elfogadja a módosításokat
1.4 AteDin Bt és ügyfelei a hagyományos aláírást és a digitális aláírást egyenrangúnak fogadják el. Az aláírás másolatát nem fogadják el aláírásként.
1.5 A szerződő felek elfogadják, hogy egymás közti kommunikációjuk során elektronikus levelezést alkalmaznak. A megválaszolt vagy bizonyíthatóan a címzettnek megérkezett levelet, elektronikus üzenetet kézbesítettnek fogadják el. A feleknek elektronikus levélcímmel kell rendelkezniük, melyre az érkező leveleket fogadják.
1.6 AteDin Bt fenntartja a jogot, hogy külön megállapodás hiányában ügyfelei, partnerei részére elektronikus levélben, postai és más úton tájékoztató anyagokat küldjön.
1.7 Az ASZF minden szerződésnek elválaszthatatlan része. A szerződésben írásban rögzítve van az ASZF megléte és elérhetősége.
1.8 A szerződő Felek a szerződés aláírásával igazolják, hogy az ASZF -ben foglaltakat elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadják.

2. Jogviták rendezése

2.1 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.
2.2 AteDin Bt a Megbízó rögzítik, hogy vitáikat elsősorban tárgyalásos úton próbálják rendezni
2.3 Ha a Szerződő partner magánszemély a szerződéssel megkötésével és teljesítésével kapcsolatos észrevételére, panaszára adott választ nem tartja megfelelőnek a jogviták peren kívüli rendezése érdekében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján a területi gazdasági kamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhatnak.
2.4 Amennyiben a Peren kívüli megegyezés nem lehetséges úgy a szerződő felek elfogadjuk az AteDin Bt székhelye szerinti, területileg illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét.
2.5 Szerződés szempontjából vis maiornak számít, tehát sem az AteDin Bt, sem a Megbízó nem tartozik felelősséggel háborús cselekmények, hagyományos és elektronikus szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet, elemi csapás, tűzvész, villámcsapás, munkabeszüntetés, valamint a honvédelmi, a rendőrségi és a nemzetbiztonsági törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében. Ezek az esetek a szerződő feleket a szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítésében korlátozzák, vagy gátolják, és ennek eredményeképpen vétlen módon vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoznak.

3. Adatvédelem és -kezelés

3.1 Tájékoztatjuk, hogy az idei év május 25-től érvénybe lép az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, ezért az Adatvédelmi Szabályzatunkat frissítettük és az ASZF-böl való törléssel egyidejűleg külön Adatkezelési Szabályzatot dolgoztunk ki. Az Adatvédelmi Szabályzat megtalálható honlapunkon.

4. Szerződések fajtái, tartalmai

4.1 Domain regisztráció

4.1.1 A regisztráció alapja a hiánytalanul kitöltött és aláírt regisztrációs „Igénylőlap”. Jogi személy esetén „Alapító okirat” és „Aláírási címpéldány” másolat átadása és az eredeti példányok bemutatása.
4.1.2 A regisztrálás alapfeltétele az AteDin BT „Domain regisztrációs Szabályzat” ismerete és előírásai betartása elfogadásának dokumentálása, amely az „Igénylőlap” aláírásával történik.
4.1.3 A „Domain regisztrációs szabályzatot” a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete készítette el, abból a célból, hogy a .hu alatti közdomainek delegálásának, a regisztrálásnak és a fenntartásnak egységes rendjét biztosítsa, a domain használóinak és  másoknak a jogait megóvja, a 2001. évi CVIII. törvény 15./A§-ában
foglalt önszabályozás lehetőségeivel élve.
4.1.4 A regisztráció átfutási ideje maximum 16 naptári nap.
4.1.5 A regisztráció kezdőnapja a regisztrációs díj dokumentált befizetési napját (pénztári befizetés vagy bankszámlára beérkezés napja) követő első munkanap.
4.1.6 A regisztráció – aktuális – díjai a weboldalunkon megtalálhatók (www.atedin/domainregisztráció)

4.2 Tárhely biztosítás/bérlés (webhosting)

4.2.1 A szolgáltatás megkezdésének feltétele az aláirt szerződés és az abban meghatározott tárhely csomag árának dokumentált befizetési napját (pénztári befizetés vagy bankszámlára beérkezés napja) követő első munkanap.
4.2.2 A Tárhely csomagok tartalma, az aktuális árai megtalálhatóak weboldalunkon (www.atedin.hu/webhosting)
4.2.3 A tárhely adatbázisában tárolt adatokért AteDin BT Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően vállal felelősséget. (lásd: 3. 1 pont). Azok karbantartása, arhiválása a Megbízó(bérlő) feladata.
4.2.4 Tárhely szerződés lejáratával egyidejűleg a hozzá tartozó adatbázist is megszüntetjük, töröljük. (lásd 9. pont és alpontjai)
4.2.5 A szerződés meghosszabbítása a lejárat naptári napja előtt lehetséges.
4.2.6 A Tárhely biztosítás nem tartalmaz adatbanki szolgáltatást.
4.2.7 A Tárhelyhez biztosított számláló kizárólag az AteDin Bt szerverein használható.

4.3 Kreatív termékek (Webdesigne, logo, arculat…)

4.3.1 Ezen egyedi igények (lásd weblap „kreatív aloldalak) készítésére AteDin Bt a Megbízóval egyszeri „Megbízási szerződést” köt. A szerződés tárgyát, tartalmát a Megbízó igénye alapján alakítja ki.
4.3.2 Elkészítési határidő és díj megállapodás alapján kerül kialakításra.

4.4 Egyedi webáruház és Weblapkészítés, (továbbiakban weblap) (új készítés meglévő fejlesztés frissítés)

4.4.1 Weblap készítésére AteDin Bt a Megbízóval „Megbízási szerződést” köt. A szerződés tárgyát, tartalmát, oldalszámát, felépítést a Megbízó igénye alapján alakítja ki.
4.4.2 Külön szerződések keretében biztosítja a weblap technikai feltételeit (domain név, tárhely).
4.4.3 A szerződés alapján a weboldal elkészítés időtartamára AteDin Bt a tárhelyet térítésmentesen biztosítja.
4.4.4 Weblap elkészítés menete:

 • Előzetes egyeztetés, igény-meghatározás
 • Grafikai látványterv jóváhagyása
 • Szerződéskötések (megbízási, tárhely, domain szerződés) megkötése. Tartalom, grafikai terv, felépítés, Megbízó kötelezettségei, részhatáridők fixálása, weboldal elkészítés időtartamára a tárhely térítésmentes biztosításának rögzítése a szerződésben.
 • weblap elkészítése weblap programozása, létrehozása jóváhagyott grafikai látványterv alapján, a munka alatt folyamatosan fogadjuk ügyfeleink észrevételeit, a weblap elkészülését figyelemmel lehet követni Interneten keresztül.
 • kész weblap átadása, teljesítésigazolás és végszámla elkészítése.
 • A végszámla rendezése napjától (pénztári befizetés vagy bankszámlánkra történő beérkezés) biztosítjuk a nyilvános Internetes hozzáférést a weblaphoz.

4.4.5 Megbizó feladatai

 • Az oldalakon szereplő szövegeket elektronikusan, txt v. doc állományban történő biztosítása
 • A felkerülő képanyagokat digitális formátumban (CD, DVD, e-mail, PenDrive..stb.) történő biztosítása. Webáruházak estében a termékkategóriák meghatározása és kialakítása, termékek felvitele és azok tulajdonságainak szerkesztése
 • A kapott anyagok tartalmi és helyesírási hibáiért valamint a Megrendelő által felvitt termékek és azok adatainak helyességéért felelősséget AteDin BT nem vállal, a tartalmat csak külalak tekintetében ellenőrzi.

4.4.6 A Megbízási szerződésben rögzítésre kerül az elkészítés tervezett és a Megbízó adatszolgáltatási határideje. A Megbízó késedelmes adatszolgáltatása estén a weblap átadási határideje az  adatszolgáltatási késedelemmel arányosan változik.
4.4.7 A megbízási szerződés tartalmazza a weblapkészítés díját, valamint az előlegszámla mértékét és fizetési határidejét. Az előlegszámla kifizetése a weblap készítés megkezdésének feltétele, amely az elkészítés határidejét arányosan befolyásolja.
4.4.8 Egyedi Webáruház rendszerünket havidíjas rendszerben is értékesítjük. Ebben az esetben a webáruház elkészítése külön szerződés alapján történik, amelynek menetét és feltételeit a 4.4.3.- 4.4.8 pontok tartalmazzák.
4.4.9 Az ezt követő „Bérleti szerződés” kizárólag a már elkészült rendszer használatát jelenti. Nem tartalmaz további munkát. (módosítás, karbantartás….).

4.5 Online marketing, optimalizálás, keresőmarketing

4.5.1 Optimalizálás. Ezen egyedi igény kielégítését (title, meta description) AteDin Bt a Megbízóval egyszeri „Megbízási szerződést” köt. A szerződés tárgyát, tartalmát a Megbízó igénye alapján alakítja ki.
4.5.2 Keresőmarketing Ezen egyedi igény AteDin Bt a Megbízóval egyszeri „Megbízási szerződést” köt. A szerződés tárgyát, tartalmát a Megbízó igénye alapján alakítja ki. Amelyek lehetnek:

 • Google adwords hirdetés management - (hirdetés szerkesztés. beállítás, feladás, a hirdetési összeget a megrendelő határozza meg és közvetlenül fizeti a google-nak)
 • Google Analytics (professzionális statisztika). Analitikai script elhelyezése a lapon, statisztikai adatok figyelése, látogatottság, hó végén e-mailtájékoztatás a látogatottságról
 • Google Webmaster (segítség a google-nak a lap átvizsgálásában) weblap(ok) regisztrálása, sitemap elkészítése (egyszerű), robot.txt, google site owner reference file elhelyezés

4.6 Üzemeltetés, karbantartás

4.6.1 AteDin Bt tulajdonában lévő szervereken elhelyezett weblap informatikai hátterét és zavartalan üzemeltetését biztosítja. Ennek keretében a szerződésben leírtaktól eltérő, az üzemeltetés akadályozó – weboldal módosítással nem járó – hibák elhárítását 24 órán belül megkezdi.
4.6.2 A domain név és tárhely biztosítás határidőket figyelemmel kíséri, belépési kódokat és a hozzá tartozó adatokat nyilvántartja, a Megbízó által meghatározott időszakonként, összesítetten megküldött, új belépésre jogosultak munkatársak részére a belépést lehetővé teszi, érvénytelen hozzáféréseket törli.
4.6.3 Az üzemeltetés – karbantartás időtartamát, megbízási díjat a szerződés tartalmazza.

5. Számlázás és fizetés rendje

5.1 Az AteDin Bt a számláit az APEH által regisztrált és jóváhagyott számlázó programmal készíti és postán illetve elektronikus számla esetén e-mailban küldi meg. Kereskedelemben használt számlatömböt nem használ.
5.2 AteDin Bt a teljesítést, részteljesítést követően, illetve folyamatos teljesítés esetén a teljesítés megkezdését követően bocsát ki számlákat, egyidejűleg fenntartja a jogot előlegszámla, ill. részszámlák kibocsátására.
5.3 A számlák kiegyenlítése más megállapodás hiányában, a számlán feltüntetett módon és határidővel, 8munkanapos bankátutalással történik.
5.4 Folyamatos teljesítéssel történik a számlázás, ha a teljesítés folyamatosan tart vagy rendszeres, ilyen jellegű, (PL. előfizetéses a szerződés vagy a felek így állapodnak meg).
5.5 Weblap készítés esetén a fejlesztés (programozás) megkezdésének feltétele a domain szerződés, tárhely szerződés és előlegszámla befizetettsége. 
5.6 Rendszeres vagy periodikus díjak
5.6.1 Ide tartoznak a domain nevek, tárhelyek, weblap üzemeltetés és webshop bérletek szerződött díjai, amelyek folyamatosan esedékes havi-, éves, vagy más periodikusan meghatározott időtartamra szólnak.
5.6.2 A számlázás alapja a szerződésben rögzített gyakoriság szerinti meghatározott időpontok.
5.6.3 A domain nevek, tárhelyek díjára vonatkozó számlánkat a díj dokumentált befizetési napján adjuk át illetve postázzuk a szerződésben megjelölt címre. (Pénztári befizetés vagy bankszámlára beérkezés napja).
5.6.4 Az Üzemeltetési, karbantartási és webshop bérleti díjak a szerződés szerinti rendszerességgel kerülnek számlázásra, ha az esedékes számlát a Partner nem kapja meg időben, akkor köteles erről az AteDin Bt-t értesíteni, a ki nem fizetett, az esedékes szolgáltatási időszakra pedig, annak megkezdését követő 15. napon belül a díjat átutalni.
5.6.5 A 250 000.- HUF bruttó számlaérték felett AteDin Bt - a számlát megelőzően - díjbekérőt (proforma számlát) küld. A díjbekérő a számlával minden adatában megegyezik, és azzal egyidejűleg kerül kiállításra. A számlát AteDin Bt a díj bankszámlára történő beérkezését követően adja át.
5.7 Egyszeri szerződéses díjak
5.7.1 Ide tartoznak az 5.6.1 pontba nem sorolt szerződések megbízási díjai.
5.7.2 A megbízási díjak fizetési ütemezését (előlegszámla, részszámla és végszámla) a szerződések tartalmazzák.
5.7.3 A számlakészítés alapja a teljesítés (részteljesítés) igazolás.
5.7.4 A teljesítés (részteljesítés) igazolás a szerződés szerinti, az elvárásoknak és a leírtaknak megfelelő minőségben, hiánytalanul elvégzett munkát igazolja.

6. Hibák értelmezése, javítása

6.1 Hibának minősül a szerződésben és mellékleteiben leírtaktól eltérő működés.
6.2 Szerződésben és hozzá tartozó dokumentumokban nem szereplő kérések kiegészítésnek minősülnek
6.3 AteDin Bt a 6. 1 pont hatálya alá tartozó, bejelentett hibákat térítésmentesen, soron kívül kijavítja.

7. Együttműködés, ügyfélszolgálat, hibabejelentés

7.1 AteDin Bt hibabejelentést csak írásban (e-mail , levél) fogad el
7.2 A periodikus szolgáltatási szerződések lejáratáról AteDin Bt első esetben a lejárat előtt 30 nappal ezt követően még legalább egyszer e-mailértesítést (figyelmeztetést) küld a szerződésben meghatározott e-mail címre.
7.3 Ügyfeleink érdekében a szolgáltatások eléréséhez tartozó felhasználóneveket, jelszavakat illetve bármilyen hozzáféréssel kapcsolatos, vagy szerződésekkel, (azok tartalmával, határidejével) kapcsolatos információt a regisztrált adminisztratív e-mail címről fogadunk el és tájékoztatást csak arra az e-mail címre küldünk. Harmadik személynek (jogi vagy természetes) adatokat nem adunk ki semmilyen körülmények között sem.
7.4 atedin.hu weboldalon lévő online ügyfélszolgálathoz minden ügyfél részére saját hozzáférést biztosítunk, ahol a 7.2 pontban felsorolt adatokat megtekintheti, ellenőrizheti.

8. Minőség és felelősségvállalás

8.1 . AteDin Bt által készítetett és az AteDin Bt szerverein elhelyezett (hostolt) weblapok zavartalan működését az AteDin Bt garantálja, a 6. 1. pontban meghatározott, hibákat elhárítja.
8.2 Az AteDin Bt által készített de nem az AteDin Bt szerverein elhelyezett weblap esetében de a 6. 1. pontban meghatározott, hibákat elhárítja, de a weboldal zavartalan működésére garanciát nem vállal.
8.3 A Megbízó által szolgáltatott tartalmi hibákért garanciát az AteDin Bt nem vállal.
8.4 Az Internet szolgáltató hibájára (Pl: a szerver elérhetősége, külső okok által korlátozott, Internet szolgáltatás, sávszélesség telítettség…) garanciánk nem terjed ki.

9. Szerződések időtartama, módosítása, felfüggesztése és megszüntetése

9.1 A szerződés határidejét, határidőket (részteljesítés, teljesítés, időtartam..) a szerződések tartalmazzák. 
9.2 A periodikusan ismétlődő szerződében rögzített határidő(k) lejárta után a szerződések(domain és tárhely) meghosszabbítása nem lehetséges. A szolgáltatások hosszabbítása csak a lejárat előtt lehetséges.
9.3 Amennyiben 7.2 pont szerinti értesítésre nem kapunk visszajelzést azt az érintett szerződés felmondásának tekintjük
9.4 A 7.2 pont szerinti értesítés után, amennyiben Megbízó továbbra is igénybe kívánja venni szolgáltatásunkat, kérjük azt írásban jelezze felénk, úgy, hogy a visszajelzés kézhezvétele után, a határidő lejárta előtt rendezni lehessen azt úgy, hogy a hosszabbítás díja három nappal a lejárat előtt az AteDin Bt számlájára beérkezzen.
9.5 Amennyiben a lejárt periodikus szolgáltatási szerződés hosszabbítása a fizetési határidőig nem történik meg, úgy a weblap, domain vagy egyéb szolgáltatások hozzáférhetőségét, elérhetőségét AteDin Bt felszólítás nélkül korlátozza, felfüggeszti.
9.6 A felfüggesztés domain név esetében egyrészt – a „Domain regisztrációs szabályzat”-ban (Lásd 4.1.3.) foglaltak szerint azt jelenti, hogy „felmondási státuszba” kerül és annak lejárta után szabadon regisztrálható. Másrészt a weblap valamint, technikai okokból a domain névhez tartozó postafiókok sem lesznek elérhetőek Felmondási státuszból történő visszaállítás díja, megegyezik az egy éves regisztrációs díjjal, illetve esetenként meg is haladhatja azt.
9.7 A felfüggesztés tárhely estében azt jelenti, hogy weblap tartalma nem lesz elérhető se, HTTP se FTP protokollal, valamint, technikai okokból a domain névhez tartozó postafiókok sem lesznek elérhetőek. Helyette egy ideiglenes lap jelenik meg (amíg a domain név a szerverünkre mutat). A szerződéses határidő lejárta után tíz napig van lehetőség a weblap ismételt elindítására díjtalanul. Tíz nap elteltével 5 000.- Ft+áfa adminisztrációs díjat számít fel az AteDin BT.
9.8 A tárhely-díj rendezés vagy visszajelzés hiányában, a lejárat napja utáni 30. naptári napon a szerződést felmondottnak tekintjük és a tárhely tartalmát (weboldal) végérvényesen töröljük.
9.9 Szolgáltatás lejárata utáni hosszabbítási igénybejelentés új igénynek minősül, így új szerződéként kezeljük.

ATEDIN CMS

© All rights reserved ATEDIN 2004-2018